1. §    NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vapaalan omakotiyhdistys ry., ruotsiksi Friherrs' egnahemsförening rf. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

 1. §    TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa paikalliseen pientaloasumiseen ja -omistamiseen liittyviä yleisiä ja paikallisia etuja, tavoittelematta kuitenkaan osallisilleen välitöntä taloudellista ansiota, tukea kiinteistönhoitoharrastusta Vapaalassa ja Pellaksessa sekä valvoa ns. kestävän kehityksen huomioon ottamista aluesuunnittelussa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, harjoittaa valistustoimintaa, tekee jäsentensä tärkeinä pitämissä, pientaloasumiseen liittyvissä asioissa aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja mm. kunnallisille, seudullisille ja valtion päätöksentekijöille ja osallistuu yhdyskuntasuunnitteluun toiminta-alueellaan ja sen lähiympäristössä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 1. §    JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Vapaalassa tai Pellaksessa pienkiinteistön tai sen osan omistava tai sellaista hallitseva henkilö, yksi taloutta kohti.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua eikä äänioikeutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan myös eronneen, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta puoli vuotta laskun eräpäivän jälkeen. Erottamisoikeus on vain yhdistyksen kokouksella.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta kummaltakin jäsenryhmältä erikseen päättää vuosikokous.

 1. §    HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäinen vuosikokous päättää ensimmäiset erovuoroiset, sen jälkeen ero tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus kutsutaan koolle sen itse päättämällä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

 1. §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 1. §    TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 1. §    YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsentiedotteessa.

 1. §    YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä tai näiden valtuuttamilla, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä saa olla enintään kaksi valtakirjaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

 1. §    VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
  8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
  10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
  11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista.
  12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Käsiteltävästä asiasta on mainittava kokouskutsussa.

 1. §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.